PDF Print E-mail

Articles and dissertations

Abaev, V. I. O jazyke južnyx osetin [On the language of South Ossetians]. In Jazyki Severnogo Kavkaza i Dagestana: Sbornik lingvističeskix issledovanij. Moscow-Leningrad, 1935, pp.87-96. (pdf)

Alborov, B. A. Govor osetin-ironcev Mozdokskogo rajona [The dialect of Iron Ossetians of Mozdok region]. In Izvestija 2-go Severo-Kavkazskogo pedagogičeskogo instituta imeni Gadieva, vol. IX, 1932, pp. 273-306. (djvu)

Cabolov, R. L. Sostavnye glagoly v osetinskom jazyke [Complex verbs in Ossetic]. In Izvestiya Severo-Osetinskogo naučno-issledovatel'skogo instituta, vol.XXIV, issue 1 (1964), pp. 113-121. (pdf)

Cxovrebova, Z. D. O poslelogax v osetinskom jazyke [On postpositions in Ossetic]. In Izvestija Jugo-Osetinskogo naučno-issledovatel'skogo instituta Akademii nauk Gruzinskoj SSR, issue XII, 1963, pp. 143-159. (pdf)

Takazov, X. A. Kategorija glagola v sovremennom osetinskom jazyke. PhD thesis. Мoscow, 1992. (djvu)